ข้อมูลบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายสัญญา รักษารัตน์

สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก เบอร์โทร 075-817610

นายสุชาติ ประคีตะวาทิน

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร 075-817610

นางกุลธิดา ผลทวี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร 075-817610

น.ส.วิลาวัลย์ สุขอนันตพงศ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์โทร 075-817610

นางสาวละมุน ปฏิมิน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

น.ส.โสภาภรณ์ ชุสกุลตันติวงค์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นางสาวอัญชลี ปากลาว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นายประวิช ขุนนิคม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก