ข้อมูลบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นายสัญญา รักษารัตน์

สาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

เบอร์โทร 075-817610

นายสุชาติ ประคีตะวาทิน

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เบอร์โทร 075-817610

นางกุลธิดา ผลทวี

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เบอร์โทร 075-817610

น.ส.วิลาวัลย์ สุขอนันตพงศ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวละมุน ปฏิมิน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.โสภาภรณ์ชุสกุลตันติวงค์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอัญชลี ปากลาว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประวิช ขุนนิคม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเฉลิมพล ศักดิ์เพชร

ผอ.รพ.สต.บ้านแหลมสัก

โทร 075-685083

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

นางธนิศรา คำเลี้ยง

ผอ.รพ.สต.บ้านนาเหนือ

โทร 075-667527

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางขวัญดี มณีวงศ์

ผอ.รพ.สต.บ้านบางเจริญ

โทร 075-619804

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายนพกร บุตรหมัน

ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหลุมพอ

โทร 075-665699

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

นายราเชนทร์ บุตรครุธ

ผอ.รพ.สต.บ้านอ่าวลึกน้อย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอารยา อุมาสะ

ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำจาน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสุทน สุขช่วง

ผอ.รพ.สต.บ้านเขาล่อม

โทร 075-818186

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางพรรณทิพย์ จรงค์หนู

ผอ.รพ.สต.บ้านคลองยา

โทร 087-2699024

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

นางสุดี นายาว

ผอ.รพ.สต.บ้านเขาแก้ว

โทร 088-7576654

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวีณา มัจฉากุล

ผอ.รพ.สต.บ้านกลาง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.มัทนี สามารถ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการการเงิน

ว่าที่ร.ต.หญิงธนิตตา ลิ่มวงศกร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์